Market Ecology bistår investerare vid förvärv i Danmark

Market Ecology har på uppdrag av en konfidentiell global kund genomfört Miljö Due Diligence Fas I och Fas II samt topografisk studie av en anläggning inför förvärv. Dessutom genomförde vi en inventering av miljöfarliga ämnen i byggnaderna. Fastigheten har en tomtyta på drygt 81 000 kvadratmeter.

Fas I undersökningen innebar en undersökning av verksamheternas historik på fastigheten, identifiering av miljöfarliga aktiviteter och utsläppskällor, status hos myndigheterna av potentiellt förorenade områden samt eventuella förelägganden och okulär besiktning som underlag för en riskbedömning. I detta fall identifierades risk för förorenad mark och provtagning, Fas II – borrning i jord för  jordprover och provtagning av grundvatten genomfördes på fastigheten. Tillsammans med resultatet av provtagningen av byggnadsmaterialet kunde vi få fram en tydlig riskbild avseende föroreningar i mark och byggnad och därigenom noggrant bedöma riskerna samt rekommendera rätt åtgärder/kostnader. Därtill bedömde vi fastighetens totala miljöskuld baserat på data från vår undersökning.

Market Ecology genomförde också en studie av terrängens fysiska form, ytornas former på fastigheten, och skapade en karta där höjdskillnader i terrängen avbildades med hjälp av nivåkurvor.

Sammantaget har Market Ecology i gott samarbete med samarbetspartners levererat professionella tjänster som har resulterat i att miljörisker blivit identifierade och kvantifierade  i ett kritiskt skede som ett förvärv är. Market Ecology har med säker hand lett kunden  genom denna del av förvärvsprocessen till att minska osäkerheterna och bidra till en trygg affär. Vårt stöd och expertis har gynnat kunden och hjälpt till att skapa värde ur miljöriskerna.

Market Ecology supports investor in acquisition in Denmark

On behalf of a confidential global customer Market Ecology has conducted a Phase I and a Phase II Environmental Due Diligence and a Topographic study of a property prior to acquisition. In addition, we conducted an inventory, or mapping of hazardous materials in the buildings. The property has a land area of over 81,000 square meters.

The Phase I investigation involved a survey of the history of activities on the property, the identification of hazardous activities and emission sources, the status of potentially contaminated sites and injunctions at the Authorities, and visual inspection, as the basis for a risk assessment. In this case, a risk of contaminated soil was identified and sampling, Phase II – drilling into the ground for soil samples and groundwater sampling was carried out on the property. Together with the results of the sampling of the building materials, we could get a clear risk status of contaminants in soil and buildings and thus thoroughly assess the risks and recommend the right measures/costs.
In addition, we assessed the property’s total environmental liability based on the data from our investigation.

Market Ecology also conducted a survey of the physical shape of the terrain , surface shapes on the property, and created a map where height differences in the terrain were imaged using level curves.

Overall, Market Ecology and partners have supplied successful, professional services that resulted in environmental risks being identified and quantified in a critical stage as an acquisition. Market Ecology has led the customer with a steady hand through this part of the acquisition process to reduce uncertainty and contribute to a safe deal. Our support and expertise has benefited the customer and helped to create value from environmental risks.

Scroll to Top