TJÄNSTER

Tack vare våra tjänster ökar den miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarheten i din verksamhet, investering, fastighet, eller ditt projekt.

Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster till fastighetsbranschen, byggbranschen, tillverkande industri, verkstadsindustri, tjänsteföretag och finansbranschen. 

DUE DILIGENCE

Minska riskerna i affären, klargör och fördela ansvaret, skapa grund för åtgärdsplaner, få en tydligare bild av kalkylen och priset, identifiera och undvik kostsamma överraskningar, särskilt markföroreningar, samt få fram grunden för ett heltäckande och säkert sälj- och köpeavtal. Market Ecology erbjuder heltäckande tjänster och undersökningar (Due Diligence) vid fastighetstransaktioner och företagsöverlåtelser. Vi genomför även due diligence eller leverantörsbedömningar och ESG-analyser för att bedöma och säkerställa att era leverantörers kvalitet möter era förväntningar och inga oönskade överraskningar uppstår.  Detta för att Ni också lättare ska kunna möta era kunders krav. Vi tillämpar en helhetsinriktad strategi och besitter kompetens inom flera specialistområden. Som kund kan du förlita dig på att få tillgång till tillräcklig och välgrundad information som stöder dina förhandlingar.

Fastighetstransaktioner

Vid fastighetstransaktioner utförs vanligtvis en bedömning av miljörisker kopplat till potentiell påverkan av ex. förorening på mark och grundvatten. Bedömningar görs i samband med platsbesök på fastigheten, och/eller analyser av tidigare undersökningar och inventeringar.

Företagsöverlåtelser

Inför en överlåtelse eller ett köp av en verksamhet eller företag är det både önskvärt och tryggt att genomföra en bedömning av den eventuella miljöpåverkan och miljöskulden av en verksamhet, både historiskt sett, i nuläget och för framtiden. Detta för att det juridiska ansvaret att återställa upptäckt skadad miljö ska falla på den som orsakade föroreningen enligt Förorenaren betalar (Polluter Pays) - principen.

Leverantörsbedömningar – CSDDD

Corporate Sustainability Due Diligence Directive

Vi hjälper er att navigera i enlighet med de nya kraven och erbjuder stöd med att identifiera, granska och åtgärda negativ påverkan på mänskliga rättigheter, korruption och klimatförändringar så som de uttrycks i internationella konventioner, bland annat FN:s Vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och i OECD:s riktlinjer för multinationella bolag, IFC's Performance Standards on Environmental and Social Sustainability med flera. Om negativa effekter på mänskliga rättigheter eller miljö upptäcks kommer företagen ha krav på sig att vidta åtgärder för att neutralisera och minimera negativa effekter genom att utarbeta och genomföra planer för korrigerande åtgärder, samt göra nödvändiga investeringar i till exempel infrastruktur alternativt att betala skadestånd till de som drabbats. Vi hjälper även företagsledningar att ta ansvar för att tillse att lämplig due diligence – process implementeras i företagsstrategin och att konsekvenser för mänskliga rättigheter, klimatförändringar samt miljö beaktas i beslutsfattandet.

ESG-RAPPORTERING

ESG är en engelsk förkortning för Environmental, Social and Governance och handlar i korthet om miljö, sociala frågor och bolagsstyrning inom en verksamhet. En ESG - rapport illustrerar hur hållbart ert företag arbetar och vilka risker som finns inom just er organisation. Vi kan hjälpa er identifiera och rikta fokus på de områden som är speciellt relevanta för er verksamhet och industri.

Beräkningar av klimatpåverkan

Vi ser till att kunden får en tillförlitlig beräkning av sin klimatpåverkan enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) som bygger på Kyotoprotokollet och är den vanligaste standarden för utsläppsberäkningar.
Beräkningarna är indelade i tre delar:

Scope 1 omfattar de utsläpp som sker i den egna verksamheten (direkta) till exempel bränsleförbränning och från fordon organisationen äger eller kontrollerar.

Scope 2 omfattar (indirekta) utsläpp från inköpt elektricitet, ånga, värme och kyla.

Scope 3 rör övriga indirekta utsläpp, från inköpta material, produktanvändning, avfallshantering, affärsresor etc. som organisationen inte äger eller kontrollerar.

Klimatscenariobedömningar

Med hjälp av SMHI:s klimatscenariotjänst kartlägger vi olika scenarier avseende temperatur och nederbörd för din fastighet eller anläggning beroende på olika framtida utsläppsscenarier. Därefter bedömer vi om ett eventuellt åtgärdsbehov föreligger.

Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM)

Vi använder detta verktyg för att hjälpa fastighetsägare att förstå klimatrisken i deras fastigheter. Resultatet visar när en fastighet blir så att säga “stranded” det vill säga när dess utsläpp inte längre klarar en global temperaturökning under 2 grader och helst 1,5 grad C.

Klimatdeklarationer av byggnader

Vi hjälper dig som byggherre (fastighetsägare eller entreprenör) att uppfylla Boverkets krav på redovisning av en ny byggnads klimatpåverkan i syfte att minska klimatpåverkan från byggskedet.

Biologisk mångfald

Identifiering av risker och åtgärdsförslag.
Hoten mot den biologiska mångfalden är stora och det medför även minskad motståndskraft mot varmare klimat. Market Ecology hjälper sig som kund att identifiera riskerna på din fastighet eller anläggning och vi föreslår åtgärder för att öka den biologiska mångfalden och bidra till platsens ekosystemtjänster samt vi uppskattar åtgärdskostnaderna.

HÅLLBARHETSRAPPORTERING

Oavsett om ni redovisat tidigare, hjälper vi er omvandla er hållbarhetsstrategi i mätbara resultat och ser till att ni är i framkant för hållbart företagande och följer relevanta EU-direktiv.

CSRD

Corporate Sustainability Reporting Directive, är ett nytt EU-direktiv för hållbarhets-rapportering och en del av EUs gröna giv. Regelverket syftar till att skapa jämförbarhet och transparens med mål om att skapa bättre förutsättningar för att nå hållbarhets-målen och EU:s Net Zero till 2050. CSRD är utformat för att inkludera alla delar av er verksamhet och når på så sätt in i hjärtat av er organisation och affärsstrategi. Direktivet är även tänkt att förenkla för investerare, kunder, leverantörer och andra intressenter att kunna jämföra företags olika hållbarhetsarbete, vilket kan skapa stor betydelse för er verksamhets tillgång till kapital, kunder, medarbetare med flera.

GRI

Global Reporting Initiative (GRI) är hittills den mest använda standarden för hållbarhetsrapportering bland företag inom alla branscher och hjälper företag att rapportera sin påverkan på miljö, samhälle samt ekonomi. Intresset för verksamheters prestation kring hållbarhet är större än någonsin. Låt oss hjälpa er att öka företagets transparens och förtroende för intressenter genom att kommunicera företagets påverkan på till exempel klimatförändringar, korruption och mänskliga rättigheter genom att upprätta en hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI:s riktlinjer.

GRESB

GRESB är engelska förkortningen för Global Real Estate Sustainability Benchmark och riktar sig till fastighetsbranschen och dess hållbarhetsarbete. Syftet med GRESB är att hjälpa investerare att följa utvecklingen av hållbarhetsprestanda vid förvaltning av befintliga fastigheter och vid nyproduktion och större renoveringar. Market Ecology hjälper er rapportera enligt GRESB, där vi samtidigt lyfter fram nya utvecklingsmöjligheter, valmöjligheter men även risker som behöver bedömas för att fastighetsbranschen ska följa med i utvecklingen mot en mer hållbar framtid. På så sätt stärker ni även dialogen med investerare kring företagets hållbarhetsarbete där förbättringsåtgärder kan kommuniceras som tydliga framsteg.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Strategiskt skapar vi system för att utveckla era verksamhetsprocesser och rutiner mot ökad produktivitet och effektivitet. Vi brinner för att lyfta er kompetens i att styra er verksamhet ännu mer effektivt och uppnå långsiktig hållbarhet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Syftet med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1 är att verksamheter ska kunna bedriva och genomföra arbetsmiljöarbetet på bästa sätt, där målet ex. är att ingen ska bli sjuk eller skadas på grund av sitt arbete, samt att arbetsmiljön ska var bra och utvecklande för alla arbetstagare. Arbetet innebär undersökningar, riskbedömningar, åtgärder samt kontroller i återkommande följd. Vi hjälper er att involvera SAM som en naturlig del i er verksamhet, och ser till att arbetet enkelt kan upprätthållas med rutiner, arbetsmiljöpolicy samt årlig uppföljning.

Samverkansledning

Samverkansledning syftar till att uppnå bestående förbättring av samarbetet inom organisationen genom systematisk och effektiv styrning av samverkan mellan olika avdelningar, chefer, team, aktiviteter eller processer. Vanliga problem är till exempel: Vad är det som försvårar ett smidigt flöde i samarbetet? Varför fungerar inte era överlämningar effektivt? Vi ser över era processer i verksamheten och ger förslag på förbättrad kommunikation, informationsflöde och beslutsvägar.

KMA – Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordning i byggprojekt

Med fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA) skapas förutsättningar för ett tryggt och säkert byggprojekt. Tillbud och dödsfall är tyvärr fortfarande inte helt ovanligt på dagens byggarbetsplatser. Genom att öka den interna kunskapen inom kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöarbete kan säkerheten öka markant för dig och ditt team. Vårt team på Market Ecology har lång erfarenhet av KMA och hjälper er att utforma, införa och följa upp en fullständig KMA-plan med alla egenkontroller ni behöver inkludera i ert byggprojekt för att säkerställa att kraven på slutprodukten uppfylls.

Införa ledningssystem (miljö eller arbetsmiljö eller kvalitet eller integrerat)

Ledningssystem ska vara ett naturligt stöd i ert dagliga arbete för att skapa tydliga rutiner. Detta ska säkerställa utvecklingen och kvaliteten av er verksamhet för att både göra era kunder och medarbetare nöjda samt bidra till hållbar framgång. Vi leder kunden via workshops genom en strukturerad process till att bygga upp och införa ett ledningssystem enligt ISO 14001, 9001 eller 45001.

Interna revisioner av ledningssystem ISO 14001 (miljö), ISO 45001 (arbetsmiljö) och ISO 9001 (kvalitet)

En certifiering innebär att ni följer ett regelverk (standard) inom ett specifikt område, som även skapar förutsättningar för en tydlig rutinstruktur i er verksamhet. Med hjälp av interna revisioner som verktyg hjälper vi er att förbättra ert ledningssystem samtidigt som vi sprider kunskap om ISO-standarderna och integrerar dem i organisationen.

Hållbarhetsstrategi, mål och handlingsplan

Var befinner vi oss och vart ska vi?
Vi vägleder er med arbetsmetodik och styrning för att skapa en affärs-/ hållbarhetsstrategi, mål, policy, samt effektiv ES(G) - governance. En hållbar framgång för organisationen fordrar en väl genomtänkt, smart och realistisk hållbarhetsstrategi där ledningens engagemang är avgörande och det inte bara för strategins skull utan för företagets överlevnad. Vi genomför dessutom till exempel workshops för ledningsgrupper, analyser, utredningar och benchmarking, risk- och möjlighetsanalys, väsentlighetsanalys, intressentanalys och intressentdialog, nulägesanalys med mera. Vi hjälper er att förstå de globala hållbarhetsmålen, SDGs (Sustainable Development Goals) och hur ni kan arbeta med dem som målsättning.
En god startpunkt för hållbarhetsarbetet kan vara en GAP-analys i syfte att identifiera gapet mellan nuvarande hållbarhetsprestanda och optimal prestanda enligt ISO 26000 som är en vägledande ISO-standard inom socialt ansvarstagande (SR - Social Responsibility) och Företags samhällsansvar (CSR - Corporate Social Responsibility).

LAGEFTERLEVNAD

Lagbevakning

Lagförteckningar med förklaringar av varför lagar och förordningar inom miljö och arbetsmiljö samt hållbarhet gäller för er. Vi bevakar nyheter och ändringar i bland annat Miljöbalken och tillhörande förordningar, Naturvårdsverkets föreskrifter, EU-direktiv och Arbetsmiljöverkets föreskrifter med flera.
För att löpande hålla er uppdaterade på vad som händer inom lagstiftningen inom ett eller flera områden, kan ni som verksamhet behöva ta hjälp av vår lagbevakningstjänst. Market Ecology erbjuder skräddarsydda laglistor, där vi både sammanställer nya samt uppdaterar befintliga listor. Genom anpassade laglistor utifrån er verksamhet hjälper vi er att kontrollera, identifiera, bevaka samt följa upp aktuell miljö- och arbetsmiljölagstiftning på kommunal, nationell och EU-nivå.

Lagefterlevnadsrevisioner inom miljö, arbetsmiljö och hållbarhet

Att som verksamhetsutövare ständigt se till att hålla koll på och uppfylla gällande miljö- och arbetsmiljölagstiftnings krav är ofta en utmaning för företag. Vi genomför därför lagefterlevnadskontroller av din verksamhet då vi besöker er, ser över dokumentation, intervjuar nyckelpersoner och besiktigar er verksamhet.
Tillsammans med er identifierar vi gapen och formar en kvalitativ verksamhet för ökad konkurrenskraft på marknaden, en tydligare struktur i organisationen samt bättre arbetsmiljö och minskad miljöpåverkan. Revisionerna är ett perfekt verktyg för förbättringsarbetet inom risk, miljö och arbetsmiljö på er arbetsplats. De hjälper att identifiera och analysera förbättringsområden samt att genomföra rätt åtgärder. Detta leder till bättre prestanda, minskade kostnader och ett utvecklat miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbete. Market Ecology erbjuder effektiva revisioner för att förbättra kundens processer, ledningssystem och lagefterlevnad.

Har du några frågor om våra tjänster,
hör gärna av dig till oss!

Tomasz foto svartvit

TOMASZ HALKIEWICZ
Senior Hållbarhetskonsult och grundare 
+46 70 757 53 18

th@marketecology.se

angelica foto

ANGELICA OLSSON
Hållbarhetskonsult
+46 70 864 55 77
angelica@marketecology.se

Namnlös

EMMA ECKBERG
Hållbarhetskonsult
+46 70 260 69 99
emma@marketecology.se

PEOPLE

PLANET

PASSION

Scroll to Top